Adatvédelem

Adatvédelmi Nyilatkozat

Mercurius Plusz Kft.
Utolsó frissítés: 2021.06.02

A Mercurius Plusz Kft. (székhely: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 59., e-mail: info@mercurius-plus.hu, tel.: +36 49 / 500-117 cégjegyzékszám: 05 09 014054, adószám: 139398102--05) mint adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Adatkezelő üzemelteti a jelen szálláshely-ajánló weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”). E tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon az Adatkezelő által végzett adatkezelésekről, az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikájáról a weboldal felhasználói (továbbiakban: „Érintettek”) számára.

A tájékoztató tárgya 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Fogalmak 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 


„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

„adatfeldolgozás”: adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Jelen tájékoztató és az abban használt fogalmak összhangban vannak

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR”);

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”);

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grt.”);

 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásaival.

Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő:

 • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

 • által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és azok kezelését csak a szükségesre korlátozza („adattakarékosság”);

 • által kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek („pontosság”);

 • a személyes adatok olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

 • a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelések részletei

Az Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatban az alábbi adatkezeléseket végzi:

Adatkezelési esetkör

Kezelt személyes adatok

Jogalapja

Adatkezelés célja

Megőrzési idő

 1. Vásárlással kapcsolatos adatkezelés:

Létrejött és érvényben lévő (aktív) foglalás

 

Számviteli adatok:

Név

lakcímet kérhet az Adatkezelő a foglalás során, ami ez esetben:

Ország

Irányítószám, település

Utca, házszám

Foglalás részletei, egyedi azonosítója, dátuma

Foglalt szálláshellyel kapcsolatos adatok

Nem számviteli adatok:

E-mail cím  

Telefonszám

IP cím

Egyéb, felhasználó által megadott adatok,

Ajánlatkérés esetén: opcionálisan megadható a szálláshellyel kapcsolatos preferenciákra vonatkozó információk

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) b) pont)

 

Adatkezelő szálláshely foglalást biztosító szolgáltatást üzemeltet, amelynek keretében a magánszemély a szolgáltatás keretében felajánlott szálláshelyek közül foglalást kezdeményezhet. Amennyiben adatait nem adja meg, a foglaláshoz kapcsolódó szolgáltatást Adatkezelő nem tudja az Ön számára nyújtani. 

Számviteli bizonylattal kapcsolatos személyes adatok („Számviteli adatok”) esetében a kötelező megőrzési idő:

8 év.

 

 

 

Nem számviteli bizonylattal kapcsolatos személyes adatok („Nem számviteli adatok”) esetében:

Amíg a vonatkozó szerződésből eredően követelések érvényesíthetőek (általános elévülési idő: 5 év).

 1. Vásárlással kapcsolatos adatkezelés:

Nem jött létre a foglalás

 

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) b) pont)

 

Megőrzés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR. 6. cikk (1) f) pont)

Az Érintett foglalási igénye a folyamat során meghiúsult vagy az Érintett ajánlatkéréssel fordult az Adatkezelőhöz, így nem jött létre szerződéses viszony, viszont az esetleges fogyasztóvédelmi eljárások miatt a megőrzésük az Adatkezelő jogos érdeke.

Megőrzési idő: 3 év.

 1. Rendszerüzenetek

A weboldal szolgáltatását igénybe vevő személy adatai:

Név

E-mail

Foglalás részletei

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) pont)

Az Adatkezelő köteles a Weboldal működésében bekövetkező változásokról, valamint a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos visszaigazolásokról tájékoztatni az Érintetteket.

A regisztrált fiókkal vagy hírlevél szolgáltatással kapcsolatos kötelező tájékoztatások esetén a regisztráció törléséig.

Foglalások esetén a vásárlással kapcsolatos pontokban meghatározott törlési idő szerint

 1. Telefonos foglalás

egyszeri alkalommal történő adatkezelés,

kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

 

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) pont)

szállásadói foglalás, a foglalás visszaigazolása, szolgáltatás biztosítása. 

Amennyiben a vendég nem veszi igénybe a szolgáltatást, a telefonon keresztül felvett adatait azonnal töröljük.

 1. Adatkezelés az irodában történő személyes regisztráció során

érkező vendég bejelentő lapot tölt ki,

kezelt adatok: érkezés és távozás dátuma, szobaszám, név, születési idő, lakcím, állampolgárság, aláírás, gépjármű rendszáma, e-mail cím, útlevélszám,

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) pont)

foglalás realizálása, vendégek nyilvántartása, szolgáltatás és fizetési feltételek biztosítása,

a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.

 

Harmadik személyek személyes adatainak kezelése

Amennyiben az Érintett harmadik személyek személyes adatait adja meg, az Érintett kötelessége annak biztosítása, hogy az adatközléshez szükséges hozzájárulást beszerezze vagy az egyéb jogalapot teljesítse, és értesítse az Adatkezelőt az ezzel kapcsolatos bármely változás esetén. Az Érintetteknek tartózkodnia kell harmadik személyek személyes adatainak átadásától, kivéve, ha az adatközlés az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges.

Adattovábbítás
Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, a nyomozó hatóságok, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.

A Mercurius Plusz Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Mercurius Plusz Kft. a vendégek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az Infotv. valamint a GDPR előírásainak megfelelően kezeli, és azt harmadik személy számára – a törvényi kötelezettség teljesítését kivéve – nem adja át.

A fentieken túl a Mercurius Plusz Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

A Weboldalak külső (nem a Mercurius Plusz Kft. által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezeken a linkeken elérhető weboldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie (süti) vagy egyéb fájljaikat az érintett számítógépén és adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a Mercurius Plusz Kft. minden felelősségét kizárja.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

 1. A Mercurius Plusz Kft. minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. Így a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében HTTPS protokollt (Hyper Text Transfer Protocol Secure, „szabványos internet adattovábbítás”) alkalmazunk, az adatforgalom kétirányú titkosításával, valamint TLS technológiát a titkosításra, a Felhasználó és az Adatkezelő honlapjának szervere között.

 2. A Szállásadó minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

 3. A Mercurius Plusz Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 4. A Szállásadó ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

 5. A Mercurius Plusz Kft. a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel kerüli el az adatvesztést.

 6. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból a Szállásadó napi mentést végez.

 7. A személyes adatokat kezelő hálózaton a Mercurius Plusz Kft. folyamatosan gondoskodik a vírusvédelemről.

 8. A Mercurius Plusz Kft. hálózatán kezelt adatokat, adatállományokat az illetéktelen hozzáféréssel szemben felhasználói névvel és jelszóval is biztosítja.

Sütik

A Felhasználókról a Mercurius Plusz Kft. a fent ismertetett adatokon túl csak olyan információkat gyűjt (például: IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldal, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő cookie-k [süti]), amelyeket a szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, továbbá statisztikai célból, valamint célzott reklámok elhelyezésére használhat fel. Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (süti, angol nevén: cookie) helyez el és azt a későbbi látogatás során olvassa vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az Érintett a saját számítógépén, vagy más, böngészésre használt eszközein is megtilthatja a sütik használatát, illetve a Weboldal elérésére használt böngésző beállításaiban (általában az Eszközök/Beállítások/Adatvédelem/Sütik opciónál). A sütik elutasítása esetén az Érintett nem fogja tudni a Weboldal teljes funkcionalitását és szolgáltatásait használni, és ennek következményeként az Adatkezelő nem garantálhatja a teljes, gördülékeny és megszakítás nélküli Weboldal használatot. Az Érintett további információkat találhat a sütikről az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség weboldalán.

A sütik olyan adatcsomagok, amelyeket a Weboldal látogatása során helyeznek el az Érintett számítógépén vagy böngészésre használt egyéb eszközén. A sütiknek különböző funkciói vannak, és különböző okokból használhatók, mint például:

 • szükséges sütik: a használatuk létfontosságú a Weboldal működése és üzemelése érdekében. Ezek nélkül a Weboldal vagy annak egy része nem, vagy nem megfelelően jelenne meg. A Weboldal üzemeltetője a szükséges sütiket a 2002/58/EK rendelet alapján alkalmazza;

 • funkcionális sütik: ezeknek a sütiknek a célja, hogy a felhasználói élményt javítsák, pl. a böngészésre használt eszköz, nyelv vagy egyéni beállítások megjegyzésére;

 • statisztikai sütik: ezek a sütik anonimizáltak; segítenek megérteni, hogy a látogató hogyan lép interakcióba a Weboldallal;

 • marketing sütik: ezek a sütik pontos adatokat gyűjtenek a látogató böngészési szokásairól, amelyeket hirdetési tartalmak megjelenítésénél használnak. Ezeket a sütiket külső szolgáltatók helyezik el a Weboldalon.

A Weboldal Google Analytics sütiket használ. Ezek a sütiket külső szolgáltató helyezi el, és

 • a külső szolgáltató, nem pedig az Adatkezelő ellenőrzése alatt állnak;

 • elérhetőek minden olyan weboldalon, amely a szolgáltatást igénybe veszi;

 • a látogató mozgását követheti egyik oldalról a másikra;

 • lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy pontosabb hirdetési tartalmakat jelenítsen meg.

A Google Analytics sütikre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás az alábbi honlapokon érhető el:

Az Érintettet megillető jogok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül..

1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról és a kezelésükkel kapcsolatos információkról.

A tájékozódáshoz való jog írásban, a fent megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett jogainak, személyes adatainak védelme érdekében csak a megfelelő módon azonosított érintett számára biztosítható jogainak gyakorlása. Az érintett részére, kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük (például: arról az e-mail címről megerősítő e-mail kérése, amelyről az érintett regisztrált). A tájékozódáshoz való jog írásban gyakorolható. Az Érintett személyazonosságát Adatkezelő minden esetben ellenőrzi.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az elektronikus úton benyújtott kérelem alapján az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, meghatározott esetben tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve jogorvoslattal élhet.

2. Helyesbítés, kiegészítés joga

Az Érintett kérheti a róla kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

3. Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 • az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre; 

 • az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik; 

 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;

 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adathordozhatósághoz való jog kizárólag azon adatok esetében gyakorolható, amelyek kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása.

6. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. 

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

8. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megadott jogok gyakorlása céljából Adatkezelő részére megküldött kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Jogorvoslat 

Amennyiben Társaságunkkal, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk. Panaszával forduljon hozzánk bizalommal! Panaszát kivizsgáljuk, és tájékoztatjuk. Elérhetőségeinket megtalálja a Kapcsolat menüpontban. 

Panaszával bírósághoz is fordulhat. 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06 (1) 391 1400

Fax: 06 (1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu. 

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel Érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságra nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintett és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

Adatkezelési hozzájárulás 

Érintett nyilatkozata, amelyet a checkbox-al elfogad. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében, mint érintett felhasználó önkéntesen, határozottan és megfelelő tájékoztatáson alapulva hozzájárulok, hogy a Weblapon megadott adataimat rögzítse, tárolja és továbbítsa az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig érvényes. Tudomással bírok arról, hogy ez az adatkezelési hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül visszavonható. A hozzájárulásom visszavonása esetén, továbbá, ha az adataim törlését kezdeményezem az Adatkezelőnél, ez felhasználói státuszom megszüntetését eredményezheti. E jogkövetkezményt tudomásul veszem és kijelentem, hogy nem emelek ellene kifogást. Kijelentem, hogy az általam rögzített adatok hitelességéért teljes felelősséggel tartozom. A jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és a négyzetbe kattintással hitelesítem. 

Az erre vonatkozó külön a checkbox-al hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott adatokat testreszabott tájékoztatás kialakításához, valamint a Weboldal ajánlatainak reklámozása érdekében postai vagy személyes kapcsolatfelvételhez a szervezet felhasználja.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintett a weboldalon keresztül történő elérhetővé tétel mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Érintett a módosítást követően nem kéri a személyes adatainak törlését, illetve nem vonja vissza a korábban adott hozzájárulását, akkor a módosítás hatályba lépését követően az Érintett ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.zsoryapartmanok.hu/adatvedelem